2011. január 5., szerda

Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint

Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint


Figyelemfejlesztés

Vizuális figyelem:

Mi változott?
Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal)
Kakukktojás játékok
Melyik nem illik a sorba?
Keresd az egyformákat!
Pontok összekötése
Építs ugyanilyet (pl. pálcikából, kockából stb.)
Labirintus játék: térben papíron, mágnessel
Tréfás képek
Nagy képen kis részlet megtalálása
Képek átmásolása
Felvillantott képek, információk megfigyelése (látótér növelése)
Lényeges információ kiemelése szövegből, képekből
Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ megadásával
Betűtáblában megadott betűk, szavak keresés

Auditív figyelem

Zörejek, hangok, beszéd hallgatása
Kiemelt inger érzékelése, jelzése: taps, koppantás stb megbeszélt jelre, szóra
Háttérzaj készítése számítógépen, kazettán pl. (témához illő effektek, zenei aláfestés,
ének, beszéd, állathangok, forgalom zaja stb.)
Érzékelés, észlelés, tájékozódás

Vizuális érzékelés, észlelés

Azonosság, különbözőség észlelése
Kösd össze/jelöld az ugyanolyat!
Színezd az egyformát egyforma színűre!
Alakállandóság (azonos formák különböző méretben, helyzetben)
Alak-háttér megkülönböztetése (mi bújt el?)
Szemfixációs gyakorlatok pl. elemlámpa fényének követése, mozgás, képek követése
Reprodukciós gyakorlatok térben, síkban
Rész-egész pl. kép, rajz kiegészítése, mozaik játékok, pazzle
Gestalt-látás (egységben látás) pl. formák, betűk, szavak, számok, képek kiegészítése
egésszé
Alakkonstancia, alak- és formaállandóság: betűk, számok, ábrák felismerés elforgatva,
egymásra rajzolva, változó helyzetekben
Vizuális ritmus követése, utánzása, folytatása
Változás megfigyelése: hiányok pótlása minta alapján

Auditív észlelés

Légzésgyakorlat hangutánzással egybekötve
Hangutánzás (állatok, járművek, zörejek)
Magánhangzók képzése hallás alapján
Ritmus visszatapsolása, kopogása
Suttogó gyakorlatok
Hangfelismerés, hangdifferenciálás (zöngés-zöngétlen, zörej, hangszerek, hangok,
hangos-halk, magas-mély, gyors-lassú, rövid-hosszú)
Akusztikus és diszkriminációs gyakorlatok, játékok pl. szó kiegészítése egésszé,
hang, szó, szótag kihallása felolvasott, meghallgatott szövegből
Akusztikus inger irányának észlelése
Szekvenciák követése pl. hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után,
hallási sorrend elismétlése, ismétlőgyakorlatok játékosan
Számfogalom kialakítása, fejlesztése auditív megerősítéssel pl. kopogás, taps, egyéb
hangingerek leszámolása

Taktilis észlelés

Hideg-meleg érzékeltetése
Különféle formák, tárgyak felismerése tapintás alapján
Mit rajzolok a hátadra, tenyeredbe?
Recés anyagból kivágott formák felismerése csukott szemmel

Térészlelés, téri tájékozódás

Testséma kialakítása: fő és résztestrészek, funkciójuk, saját test elhelyezése térben,
tájékozódás a saját testen
Oldaliság kialakítása: egyik majd másik oldal, az oldalak változtatása, oldaliság
gyakorlása változó helyzetekben pl. körben
Tájékozódás térben: viszonyfogalmak pl. tedd a kockát a szék alá stb., test mozgatása
megadott irányba, hármas tagozódás észrevétetése padon, szekrényben stb
Labirintus játék

Síkbeli tájékozódás
Vízszintes irányban: szőnyeges, homokban, asztalon, padon, füzetben, vonalközben
Függőleges irányban: u.a.

Időérzékelés, tájékozódás időben

Eseménysor összeállítása (képek, mondatcsíkok)
Hét napjai, eseményei
Évszakok, napszakok eseményei
Tájékozódás egy napon belül: napszakok, napi események, időtartam
Naptár használata
Dátumok, események időrendje, időtartama
Egyéni ünnepek, dátumok időrendje
Az eltelt idő érzékeltetése
Keresztcsatornák működtetése, összhang fejlesztése
Hang-állatképek, hívókép egyeztetése
Látott, betű, szó egyeztetése a hanggal
Hallott, tapintott tárgy egyeztetése képpel
Képek, események, jelek összekapcsolása
Mérleg-játék: az egyik serpenyőben van egy szám, tegyünk a másikba annyi számot,
hogy a két oldal egyenlő legyen

Mozgás

Nagymozgások

Szabadmozgásos játékok: csúszás, kúszás, mászás, futás, ugrálás, lépcsőn járás stb.
Mozgásutánzó játékok álló helyzetben, mozgó helyzetben pl. állatok mozgásának
utánzása, szoborjáték
Szabályokhoz kötött mozgásos játékok (alapmozgások)
Az egyensúlyozást fejlesztő játékok, gyakorlatok pl. padon, kötélen, útvonalon,
guggolás, féllábon állás, ugrálás, szökdellés
Koordinált mozgások fejlesztése pl. ellentétes végtagmozgás, hintázás, lépcsőn járás
váltott lábbal, akadályfutás, ugrókötelezés, hullahopp karika használata
Mozgássorok kitalálása, ütemezése
Irányváltások, tempóváltások a mozgásban

Finommozgás

Önkiszolgálás
Kézzel végzett mozgások
Szabadon végezhető mozgások: pl. szappan forgatása, masni kötése,
Gyurmázás: gömbölyítés, nyújtás, lapítás, formázás
Színezés különböző nyomatékkal
Formák, betűk, rajzok átírása
Pontok összekötése
Festés ujjal, szivaccsal, ecsettel,
Labirintus játék
Kéztorna, ujj-játékok, zongorázás, gépelés, ujjbábozás
Tépés, csipegetés,
Ollóhasználat, nyírás
Fűzés
Játék pálcikákkal, magokkal: forma, sor kirakása, folytatása, változtatása,
ragasztása,
Marokkó
Puzzle
Gyöngyfűzés
Célbadobó játékok
Összerakó, építő- szerelőjátékok, makett készítése dobozokból
Grafikus formák másolása szabadon, vonalközbe, négyzethálóba
Lábbal végzett mozgások:
babzsák, ceruza, tárgyak felvétele lábbal, tapsolás, rajzolás lábbal

Szem-láb koordináció

Karikába lépés, ugrás, átlépés
Testrészek megérintése, megnevezése, mozgássor leutánzása
Előzőek csukott szemmel
Előzőek tükör előtt
Hiányzó testrészek pótlása rajzon
Testrészek és funkciójuk

Artikulációs gyakorlatok

beszédszervek ügyesítése játékosan,
ajak- ésnyelvgyakorlatok pl. gyertyaláng táncoltatása, hangutánzó gyakorlatok, csoki
lenyalása az ajak körül, fütty, cuppantás stb.

Gondolkodás

Analízis, szintézis

Puzzle játék
Keresd a kisképet a nagyképen
Mi hiányzik a képről?
Melyek az egyformák? (tréfás rajzok, tárgyak)
Betűhiány szavakban, mondatban
Betűpótlás: rövid-hosszú, zöngés-zöngétlen, j-ly stb.
Fölösleges betű keresése szavakban
Betűtáblában értelmes szavak keresése
Szóalkotó játék: betűkockával 6-8 betű kiválasztás, értelmes szó alkotása
Szótagkereső: összekevert szótagokból szókirakás. Nehezítés: fölösleges szótagok

Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés

Keresd a párját! (összetartozó tárgyak, állatok és kicsinyeik )
Csoportosítás adott szempontok szerint (szín, forma, méret, azonosság, különbözőség)
Csoportosítás, halmazalkotás tárgyakkal, színezéssel, főfogalom keresése
Apró tárgyak válogatása, rendrakás, főfogalom alá sorolás
Föld, víz levegő játék
Szókapcsolatok gyűjtése

Általánosítás

Gyűjtőfogalmak szerinti rendezés
Gyűjtőfogalomhoz alárendelt fogalom keresése: dobókockára gyűjtőfogalmat jelentő
képek ragasztása, gurítás, fogalomkeresé
Analógiák létrehozása

Összehasonlítás

Mi a különbség? Mi az egyforma?
Ellentétpárok
Szabályfelismerési játékok: kakukktojás, barcohba
Dominó: kép, szám, betű, kép-szó, római számok, szorzó stb.

Lényegkiemelés

Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma
Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása
Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása

Ok-okozati összefüggés

Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok
Megkezdett mondat folytatása, befejezése
Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása

Aritmetikai gondolkodás

Ugyanannyi, több, kevesebb fogalmának érzékeltetése változó helyzetekben
Mennyiégek, képek, számok, kockák stb. sorbarendezése,
Variációs lehetőségek a soralkotásban
Számkép-mennyiség-számnév egyeztetése
Számlálás növekvő-csökkenő sorokban
Viszonyfogalmak, összehasonlítások, mérések: nagyobb, több, rövidebb stb.
Több érzékszerv bevonásával mennyiségek számlálása, egyeztetése pl. lépegetés,
ugrálás, koppantás, mozgás stb.

Emlékezet

Vizuális emlékezet

Memória játékok
Mi változott?
Rontó játék
Auditív emlékezet
Tárgyak, nevek, sorozatok visszamondása
Mondókák, énekek
Szóvonat
Mondatbővítő játék
Szókereső

Komplex emlékezet
Ismert tárgyak, állatképek, fényképek bemutatása után a kapcsolódó hang felismerése
Asszociációs játék: Erről jut eszembe…

Kommunikáció

Beszédkészség

Utánzás: állathangok, beszédhangok,
Mondókák, énekek, versek tanulása
Képek megnevezése, értelmezése
Párkereső,
Rokonértelmű szavak gyűjtése
Események, mese eljátszása,
Szerepcsere
Meselánc
Barcohba
Asszociációs játék: erről jut eszembe
Szógyűjtés, szókincsbővítés adott témakörökben
Szószerkezetek kiegészítése, toldalékok pótlása
Párbeszédes szituációk
Szavakból mondatalkotás
Hibakeresés szóban, mondatban
Helyzetgyakorlatok, játékok
Fehér, fekete, igen, nem játék (a letiltott szavakat lehet változtatni)

Nonverbális kommunikáció
Érzelmek kifejezése, eljátszása, leolvasása
Általános tájékozottság

Mondatkiegészítés
Önismereti játékok
Mondatfűzés: megadott szavak mondatba foglalása. A mondatok tartalmilag
kapcsolódjanak egymáshoz (tréfás is lehet)
Igaz-hamis: állítások gyűjtése, készítése, eldöntése
Szókitaláló: 3-4 kulcsszó alapján nevek, fogalmak kitalálása


Összeállította, bővítette: Juhászné Gáspár Dorottya
gyógypedagógus

Köszönet érte

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése